Test yourself

Edhe pse testet janë të rëndësishme në arsim, përsa i përket vlerësimit që i bëhet nxënësit, pothuajse gjithmonë do të hasim në kontestime. Nuk ka asnjë metodë të vetme te matjes dhe vlerësimit në bazë të çdo nxënësi, sepse secili ndryshon në përputhje me nivelin e të mësuarit. Në fakt, sa më shumë metoda të…

GDS

GDS është emri i provimeve të përbashkëta të zhvilluara midis shkollave. Në ciklin fillor këto provime zhvillohen në lëndët: anglisht, matematikë, gjuhë shqipe dhe dituri. Ndërsa në cilkin 9-vjeçar provimet përfshijnë lëndët: matematikë, fizikë, kimi dhe biologji, të cilat zhvillohen në gjuhën angleze, si dhe lëndët: gjuhë shqipe, histori dhe gjeografi, të cilat zhvillohen në…