Një orë mësimore e veçantë…

Kur secili nga ne jep më të mirën, çdo gjë bëhet edhe më e lehtë. Ne aspirojmë që të arrijmë maksimumin në mësimdhënie, që arritjet e nxënësve të jenë të larta. Një orë mësimore ndërlëndore e lëndëve Gjuhë  shqipe dhe Gjeografi  solli te nxënësit jo vetëm një risi, por edhe një arsye më shumë për…

Takim ndëgjegjësues me inspektorin e policisë

Më dt 21.10.2016 në  kolegjin “Hasan Riza Pasha” u zhvillua një bashkëbisedim me temë ”Policimi në Komunitet” mes maturantëve dhe Z.Ded Gazulli me detyrë inspektor në policinë kriminale në sektorin e”Dhunës në Familje” në Drejtorinë e Policisë së Qarkut Shkodër. Bashkëbisedimi ishte mjaft i dobishëm pasi aty u prekën problematika që kanë të bëjnë me…