Teacher Admission


Si mund të jesh mësues në shkollën HASAN RIZA PASHA

 

  • Nevoja për mësues të rinj është gjithmonë prezente sidomos në rastin e një institucioni arsimor prestigjoz.
  • Ka një traditë që ndjek ky institucion përsa i përket përzgjedhjes së stafit pedagogjik.
  • Pasi vlerësohen Cv- të të depozituara kontaktohet dhe lihet një orar ku i interesuari vjen dhe prezanton një orë mësimi përballë një komisioni të posaçëm.
  • Komisioni vlerëson përformimin e mësuesit kandidat dhe përcakton etapat në vijim nëse ka inetersim të ndërsjellë. Pas pranimit mësuesi i nënshtrohet një mori metodash për rritjen dhe përshatjen e këtij të fundit me sistemin e shkollës.
  • Pas miratimit te komisionit, dokumentet qe duhet te plotesoje mesuesi i ri jane si me poshte:

Dokumentacioni:

Libreza e punes

Libreza e kontributeve shoqerore

Kopje te noterizuara te diplomes dhe listes se notave

Libreza shendetsore

Raport mjeko-ligjor

Fotokopje e kartes se identitetit

Numri i llogarise bankare