Një dritë e gjelbërt… Startuan olimpiadat

Pas një testimi të përgjithshëm me shkrim,ku morën pjesë nxënës nga klasa V -XI,mbështetur në disa kritere vlerësimi ,u bë një klasifikim  në lëndët matematikë,fizikë,biologji dhe kimi . Kjo përzgjedhje shenoi edhe fillimin e olimpiadave në këto lëndë.Tashmë nxënësit të klasifikuar sipas dëshirave dhe interesave  i janë përveshur me rigorozitet  punës së bashku me mesuesit…